Toulovcovy maštale

Přírodní rezervace Maštale         

www.toulovcovymastale.cz

              

Přírodní rezervace Maštale byla zřízena vyhláškou OkÚ Chrudim dne 1. prosince 1993 a OkÚ Svitavy dne 26. června 1992 a zaujímá území v povodí horního toku Novohradky na rozmezí České tabule (Loučenské tabule) a Českomoravské vrchoviny. Nachází se na rozmezí okresu Chrudim a Svitavy, na katastrálních územích Bor u Skutče, Budislav, Jarošov u Litomyšle, Leština, Nové Hrady, Paseky, Podměstí, Proseč a Zderaz. Větší část rezervace se nachází v jihovýchodním okraji okresu Chrudim. Oblast má charakter zvlněného reliéfu, generelně ukloněného k severu. Rozdíl mezi nejvyšším místem na jihu (Posekanec, 554 m) a nejnižším na severu (řečiště Novohradky u Polanky) je téměř 200 m. Celková plocha rezervace je 1083,6 hektarů. Podstatná část oblasti je tvořena sedimenty svrchní křídy, zejména glaukonitickými pískovci cenomanu, na kterých se zachovaly "ostrůvky" spodnoturonských slínovců. Denudací křídových sedimentů bylo místy odkryto krystalické podloží (zejména ruly a granitoidy), a to jednak v jižní části chráněného území, jednak na dně některých roklí. Největší geomorfologickou hodnotou studovaného území jsou pískovcové skalní útvary - tzv. Budislavské skály. V podstatě jde o soustavu skalnatých údolí, zaříznutých místy až do výše 60 m do pískovců i podložních krystalických hornin. Na rozmezí těchto petrologických struktur jsou místy výrazné pramenné horizonty. Údolí vyhloubily pramenné toky a pobočky řeky Novohradky. Svahy údolí tvoří pískovcové skalní stěny, místy rozčleněné (zvětráváním a svahovými pohyby blokového typu) do samostatných útvarů - věží a pilířů, výčnělků, rozsedlin, bloků apod. Místy jsou též náznaky vývoje skalních měst (např. v Toulovcových a Městských Maštalích). Významné jsou výskyty drobných tvarů diferencovaného zvětrávání a odnosu nesourodých pískovců dle různě odolných vrstevních poloh a puklin. V přírodní rezervaci je rozmanitý výskyt vzácných druhů živočichů a rostlin (mlok skvrnitý, kapraďorosty a mechy).

   Přírodní rezervace Toulovcovy maštale se nachází nedaleko Proseče u Skutče.
Projít se zde můžete pískovcovým skalním městem, ve kterém podle pověsti
přebýval loupeživý rytíř Toulovec. Najdete tu mnoho hlubokých údolí, jeskyní
a skal pojmenovaných podle toho, co lidem připomínaly. Můžete tak obdivovat
například Kolumbovo vejce nebo Panský stůl. Vyskytují se tu také vzácné a
chráněné rostliny a živočichové, například mlok skvrnitý nebo různé
kapraďorosty.
Oblast přírodní rezervace Toulovcovy maštale je hustě křižována turistickými
značenými trasami a rovněž cyklotrasami. Dobrým výchozím bodem je třeba Bor
u Skutče, odkud se můžete vydat po červené značce přímo do centra
Toulovcových maštalí. Cestou minete několik studánek, které se v této
oblasti hojně vyskytují, a také Dudychovu jeskyni. Dál můžete pokračovat
třeba k nové Toulovcově rozhledně, kam ale vede pouze cyklistická stezka,
nebo se můžete vrátit do Boru po jiné trase. Na výběr je jich několik.
Můžete ale také navázat procházkou do sousedících Městských maštalí, ve
kterých můžete obdivovat například skalní útvary Liščí díra, Hrad a Deštník.
Jedná se o velmi klidnou a příjemnou lokalitu, ideální místo pro odpočinek
od starostí všedního uspěchaného života.